Missie en visie

Missie en visie

031-folder-download

Missie

Het team van Triade psychologenpraktijk K&J biedt zorg op maat in de specialistische jeugd-ggz, voor kinderen, jeugdigen, ouders en gezinnen. Wij zijn er voor kinderen en jeugdigen met sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, voor ouders met zorgen over hun kind en vragen over de opvoeding. Daarnaast zijn wij er ook voor gezinnen die moeilijkheden ervaren in de omgang met elkaar.

Wij staan voor het samen werken aan een positieve ontwikkeling.

De behoeften en het belang van het kind/de jongere staan hierin centraal maar niet los van de omgeving waarin het opgroeit. Niet alleen het afnemen van klachten of verbeteren van interactiepatronen en communicatie is hierbij het doel maar ook het bewerken van de onderliggende problematiek. Alleen dan zal de positieve ontwikkeling blijvend zijn en zich ook voortzetten zonder ons.

 

Visie

Bij zorg op maat hoort een persoonlijke benadering waarin continue de afstemming gezocht wordt op de behoeften en de mogelijkheden van het kind, de jongere, de ouders, het gezin en de context. Door een afgestemd en zorgvuldig uitgevoerd intakeproces wordt samen met het cliëntsysteem onderzocht welke factoren in samenhang een rol spelen in het ontstaan en in stand houden van klachten en welke daarvan te beïnvloeden zijn. Waar nodig, wenselijk of mogelijk, kan de omgeving in dit proces betrokken worden. Op deze manier komt in overleg een behandeling op maat tot stand die de tijd en de intensiteit krijgt die nodig is maar zo minimaal als mogelijk is. Continuïteit van zorg en continuïteit van behandelaar vinden wij hierbij van groot belang voor een veilige en stabiele behandelsetting.

Het bieden van hoogwaardige kwaliteit is voor ons team erg belangrijk. Open, transparante en respectvolle communicatie, gebruik maken van de nieuwste wetenschappelijke kennis en inzichten, multidisciplinair overleg en regelmatige evaluatiemomenten, zijn onderdeel van ons dagelijks handelen. Onze behandelaren zijn hoog gekwalificeerd en daarnaast kunnen wij gebruik maken van een netwerk van samenwerkingspartners die passende aanvullende behandelingen kunnen bieden. Zo werken wij samen met de aan onze zorg toevertrouwde kinderen, jongeren, ouders en gezinnen aan een positieve ontwikkeling.