Privacy

Privacyverklaring

023-privacy2

Triade psychologenpraktijk K&J hecht veel waarde aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In deze Privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

Triade psychologenpraktijk K&J houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Jeugdwet en de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Daarbij werken wij volgens de beroepscodes van onze beroepsverenigingen; het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

 

In de praktijk betekent dit dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en dat uw gegevens niet gedeeld kunnen worden met derden en er geen overleg kan plaatsvinden met derden, zonder dat u daarvan op de hoogte bent en u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Kinderen vanaf 12 jaar zullen naast de toestemming van een gezag dragende ouder ook zelf instemming moeten geven voor overleg met en het opvragen of verstrekken van informatie. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of zij akkoord gaan met overleg, opvragen of verstrekken van informatie.

 

Als Triade psychologenpraktijk K&J zijn wij verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw gegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

 

 1. Doel en wettelijke basis voor de verwerking van gegevens.
  De vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons verstrekt is belangrijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening; de uitvoering van een zorgtraject in het kader van hulpverlening binnen de Jeugd-GGZ.
  Verwerking van uw gegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor dit doel. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel.
 2. Welke gegevens worden verwerkt.
  Ten behoeve van het bovenbeschreven doel verwerken wij uw persoonsgegevens en inhoudelijke gegevens.
  Persoonsgegevens zijn nodig om de administratieve processen en de communicatie met de client en diens wettelijke gezagdragers vorm te kunnen geven en voor de uitvoering van een zorgtraject.
  Persoonsgegevens worden beheerd in ons (elektronisch) patiƫntendossier (EPD).
  Naast de persoonsgegevens wordt ook inhoudelijke informatie ten behoeve van de uitvoering van een zorgtraject in het EPD vastgelegd. Bij de dossiervoering worden de regels en normen gehanteerd die in de beroepscodes beschreven zijn.
  De beveiliging van de software die hiervoor gebruikt wordt, voldoet aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De softwareleverancier is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming.
 3. De bewaartermijn van gegevens.
  De bewaartermijn van een medisch dossier is wettelijk bepaald en beslaat 20 jaar na het beƫindigen van het zorgtraject. Na de bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.
 4. De beveiliging van gegevens.
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
  Het EPD is opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving en wordt daar ook gearchiveerd na het afsluiten van het zorgtraject.
  Het papieren dossier wordt opgeslagen en gearchiveerd in een fysieke beveiligde omgeving.
  Alle medewerkers van Triade psychologenpraktijk K&J hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  Wij maken gebruik van beveiligd e-mail verkeer, Zorgmail, voor interne communicatie. Indien nodig en voor zover u ons toestemming heeft verleend verloopt ook de communicatie met andere betrokken zorgverleners zoals bijvoorbeeld de huisarts/verwijzer via Zorgmail.
  Wanneer wij inhoudelijke mailwisseling met u hebben versturen wij de mail via ons Zorgmail-account. U krijgt dan een bericht in uw mailbox met een code waarmee u de Zorgmail kunt openen.
 5. Rechten omtrent uw gegevens.
  U heeft recht op inzage in uw dossier. U heeft het recht om gegevens, welke wij van u ontvangen hebben, in uw medisch dossier te veranderen. U heeft recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.
 6. Vragen over het verwerken van uw gegevens.
  Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 7. Klachten over het verwerken van uw gegevens.
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw gegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mocht het noodzakelijk zijn dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Contactgegevens.

Triade psychologenpraktijk K&J

Molstraat 3 4331SM Middelburg Tel: 0118-641041

E-mailadres: secretariaatkj@psychologenpraktijk-triade.nl